REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Lepti.pl”

 

Sklep internetowy Lepti.pl, działający pod adresem www.lepti.pl, prowadzony jest przez: Grzegorza Antonow prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Antonow GRICORP w Krakowie przy ul prof. W. Konopczyńskiego 12, NIP 6762124991, REGON 120189295 Niniejszy regulamin określa, w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówień, płatności za zamówienia, postępowanie reklamacyjne oraz możliwość odstąpienia od umowy.

 I. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:

Sklep

sklep internetowy działający pod adresem www.lepti.pl sprzedający towary (rzeczy ruchome) za pośrednictwem sieci Internet, którego właścicielem jest Grzegorz Antonow prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Antonow GRICORP w GRICORP w Krakowie przy ul prof. W. Konopczyńskiego 12, NIP 6762124991, REGON 120189295

Sprzedający

właściciel Sklepu;

Klient

osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; w przypadku osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnej powinna uzyskać zgodę swego przedstawiciela na dokonywanie zakupów w Sklepie.

Konsument    

Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej (umowa sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konto Klienta

fragmentbazy danych zawierający dane indywidulanego Klienta, przekazywane Sprzedającemu przez Klienta dobrowolnie w celu realizacji zamówień, a także dane tworzące historię zamówień Klienta, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;

Minimalne wymagania systemowe

minimalne wymagania zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu o parametrach nie gorszych niż: przeglądarka internetowa w wersji: Internet Explorer 9 lub nowsza, Firefox 33 lub nowsza, Opera 25 lub nowsza, Chrome 39 lub nowsza oraz dostęp do sieci Internet;

Przelew

płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora – np. pocztowego;

Czas realizacji zamówienia

okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta oraz przekaże je podmiotowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dni robocze   

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Przerwa w Działaniu Sklepu

awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami;

Siła Wyższa

zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej, w tym realizacji zamówień Klienta;

 1. Użyte w Regulaminie określenie Klient w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z korzystaniem ze Sklepu obejmuje również Konsumenta, o ile postanowienia Regulaminu nie określają wyraźnie, że dotyczą one wyłącznie Konsumenta.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.       Regulamin określa zasady prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Klientami umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem są towary, znajdujące się w jego ofercie, szczegółowo opisane na stronie internetowej Sklepu.
 2.       Odwiedzając na stronę internetową www.lepti.pl jak też składając zamówienia Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na warunki zawarte Regulaminie. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne, ale wymaga akceptacji jego Regulaminu. Jedyne płatności jakie Klient zobowiązany jest ponieść, to koszty związane ze złożonym zamówieniem: cena towaru, wartość dostawy, ewentualne koszty związane z płatnością, jeśli istnieją po stronie Klienta oraz koszty za dodatkowe usługi wybrane przez Klienta.
 3.       Klient decydując się na zakup towaru w Sklepie składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.lepti.pl. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówienia niezbędne jest zachowanie przez Klienta Minimalnych wymagań systemowych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4.       Klient może korzystać ze Sklepu i zamawiać towary 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków określonych jako Siła Wyższa lub okoliczności powodujących Przerwę w działaniu Sklepu.
 5.       Klient przesyłając do Sklepu zamówienie składa ofertę zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów. Wysłanie przez Sklep informacji o przyjęciu zamówienia na podany przez Klienta w procesie składania zamówienia adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu wyżej wskazanej oferty. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych podanych przez Klienta lub też tożsamości Klienta.
 6.       Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

III. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1.       W celu złożenia zamówienia Klient, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu dokonuje:
 •    wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru;
 •    wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;
 •    wyboru dokumentu zakupu (faktura, paragon);
 •    wyboru sposobu płatności;
 •    wyboru opcji dodatkowych (jeśli takie będą dostępne).
 1.       Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest również podanie przez Klienta adresu aktywnego konta pocztowego (e-mail), na który Sklep wyśle informację o przyjęciu zamówienia Klienta oraz przekazanie danych niezbędnych do wykonania dostawy towaru, w sposób wybrany przez Klienta.
 2.       Do złożenia zamówienia konieczne jest również, aby Klient zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności realizowaną przez Sprzedającego i zaakceptował ich treść. Do realizacji zamówienia wymaga jest również wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.
 3.       Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania przez Klienta Konta. Klient posiadający Konto może składać zamówienia po zalogowaniu się na swoje Konto.
 4.       W przypadku niedostępności zamówionego towaru/towarów w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub też nadmiernych trudności przy realizacji zlecenia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zaproponuje towar o podobnych parametrach lub zwróci Klientowi wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub przekazane telefonicznie.
 5.       W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klienta w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient w takim przypadku może według własnego uznania:
 •   zlecić częściową realizację zamówienia, przez co rozumie się realizację na rzecz Klienta zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, przy czym musi zwrócić Klientowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji zamówienia,

lub

 •   anulować całość zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Klienta z dotychczasowego zamówienia i zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji zamówienia tak w całości jak w części a także powstanie po stronie Sprzedającego obowiązku zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.

IV. REJESTRACJA/KONTO

 1.       Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne. Klient, przy zakładaniu Konta zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane przy rejestracji pola zgodnie z istniejącym stanem faktycznym.
 2.       W celu rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym przekaże Sprzedającemu następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/ mieszkania) a także utworzy indywidualne hasło umożliwiające mu logowanie się do Sklepu. Do dokonania skutecznej rejestracja Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności realizowaną przez Sprzedającego i zaakceptować ich treść, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta. Klient przy zakładaniu Konta może uzupełnić swoje dane dodatkowo o datę urodzenia, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych od partnerów Sprzedającego a także otrzymywanie newslettera.
 3.       Po zakończeniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta wymaga podania wskazanego przy rejestracji adresu e-mail Klienta oraz utworzonego podczas procesu rejestracji indywidualnego hasła. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto.
 4.       Konto tworzone jest na czas nieoznaczony przy czym, Klient może w każdym czasie wydać dyspozycję usunięcia Konta, bez konieczności podawania przyczyny.
 5.       W celu usunięcia Konta należy skontaktować się ze Sprzedającym wysyłając wiadomość na adres email: esklep@lepti.pl lub telefonicznie na numer 793000911 – opłata zgodna z taryfą operatora.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1.       Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2.       Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji uzależniony jest od faktycznej dostępności wybranego towaru. O przybliżonym terminie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 3.       Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od potwierdzenia przez Sklep złożonego zamówienia. W przypadku zamówień indywidulanych czas realizacji ustalany jest każdorazowo z Klientem.
 4.       Brak wpłaty po upływie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.
 5.       Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W momencie składania zamówienia Klient wybiera formę dostawy i akceptuje jej koszt.
 6.       Zamówienie może być zrealizowane poprzez:
 •   dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 •   w formie odbioru osobistego;
 1.       Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w pkt. 5. W takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.
 2.       Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania powinien, w przypadku dostawy za pośrednictwem formy kurierskiej w obecności kuriera, a w przypadku odbioru osobistego w obecności pracownika Sklepu, sporządzić protokół stwierdzonych szkód w przesyłce i poinformować o tym fakcie Sprzedającego.
 3.       Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru bądź doręczony towar jest różny od zamówionego bądź towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej esklep@lepti.pl lub telefonicznie na numer 696199189.
 4.    W razie wątpliwości bądź braku przeciwstawnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Sprzedającego jak również dane posiadane przez dostawców usług kurierskich przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa oraz stanowią dowód wszystkich transakcji między Sprzedającym a Klientem.
 5.    Sprzedający dokonuje archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma dostęp do danych zamówienia za pośrednictwem swojego Konta a w przypadku, w którym Klient nie posiada Konta za pośrednictwem linka internetowego, który otrzymuje w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. W każdym jednak przypadku Sprzedający rekomenduje zachowanie wiadomości potwierdzającej złożone przez Klienta zamówienie.

VI. CENY TOWARÓW. KOSZTY

 1.       Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 •   podawane są w złotych polskich (PLN),
 •   zawierają podatek VAT,
 •   nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz ceny usług dodatkowych oferowanych przez Sklep.
 1.       Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sprzedającego oraz Klienta.
 2.       Koszty dostawy zamówienia podawane są przy osobno przy podsumowaniu zamówienia.
 3.       Koszty dodatkowe takie jak koszty niektórych opakowań lub innych dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, płatne dodatkowo, zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
 4.       Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.
 5.       Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

VII. PŁATNOŚCI

 1.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:
 •   przelew na konto;
 •   za pobraniem;
 •   płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 1.       Należność za zamówiony towar, powiększoną o należne koszty dostawy oraz możliwe koszty dodatkowe, Klient uiszcza, w przypadku wyboru opcji płatności, o których mowa w pkt 1 ppkt a na poniżej wskazany numer rachunku bankowego: 53 2490 1044 0000 4200 5498 6630.
 2.       Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po odnotowaniu przez Sklep wpłaty na konto, z wyjątkiem zamówień realizowany za pobraniem lub płatnych przy odbiorze osobistym.
 3.       W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. Nie pozbawi to jednak Klienta możliwości dokonania płatności.
 4.       Sprzedający zachowuje prawo własności towarów zamówionych Klienta do momentu całkowitej zapłaty ceny.

VIII. AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE W DZIAŁANIU SKLEPU

 1.       W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do tego, że Sklep nie będzie funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.
 2.       O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Klientów.
 3.       O planowanych przerwach technicznych polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu, Sprzedający poinformuje Klientów na stronie internetowej Sklepu. Przerwy techniczne powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Klienta.
 4.       W przypadku, jeśli na skutek wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Sklepu kwot. Jednakże jeśli nastąpi awaria strony internetowej lub przerwa techniczna zakupione wcześniej produkty co do których została wybrana forma dostawy zostaną dostarczone Klientowi.
 5.       Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcie ewentualnych rekompensatach dla Klienta Sklep podejmuje każdorazowo po usunięciu błędów czy awarii, uwzględniając ich rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków dla Klienta.

IX. REKLAMACJE

 1.       Uprawnienia dotyczące rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcami są wyłączone.
 2.       Sprzedający odpowiada przed Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru sprzedanego z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
 •    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 •    nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 •    nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 •    został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.
 1.       Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 2.       Wada prawna towaru rozumiana jest jako sytuacja, w której sprzedany Konsumentowi towar nie stanowił własności Sprzedającego albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towaru wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3.       Sprzedającego jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Konsumentowi towaru lub tkwiły w tej chwili w towarze.
 4.       Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5.       W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 6.       W wyżej wskazanym przypadku, jeżeli nie ustalono inaczej, Konsument powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną, na swój koszt  na adres:

eSklep Lepti
Magazyn Centralny
ul. prof. W.Konopczyńskiego 12
30-383 Kraków

wraz z adnotacją „REKLAMACJA”. Adnotacja „REKLAMACJA” nie jest elementem obligatoryjnym realizowania uprawnień z tytułu rękojmi a służy jedynie usprawnieniu procesu rozpoznawania reklamacji i realizacji uprawnień z tytułu rękojmi. Brak adnotacji w żaden sposób nie wypływa na uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi.

 1.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedający nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może zostać pobrany ze strony internetowej www.lepti.pl a który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2.       Sklep najpóźniej w 14 dnu od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, przyjmuje się, że żądanie to uznał za uzasadnione
 3.       Sprzedawane w Sklepie towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producentów bądź dystrybutorów. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji udzielanej przez producentów lub dystrybutorów należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 4.    W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.
 5.    Konsument może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.       Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2.       W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przekazał Sprzedającemu informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4.       O ile Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponuje Konsumentowi odbioru towaru, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

eSklep Lepti
Magazyn Centralny
ul. prof. W.Konopczyńskiego 12
30-383 Kraków

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Na kopercie może znaleźć się adnotacja „Odstąpienie od umowy”. Adnotacja „Odstąpienie od umowy” nie jest elementem obligatoryjnym realizowania uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy a służy jedynie usprawnieniu procesu związanego ze zwrotem należności. Brak adnotacji w żaden sposób nie wypływa na uprawnienia Konsumenta z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1.       Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je pokryć. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego. Jeżeli dostarczona Konsumentowi rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana za pośrednictwem operatora pocztowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN.
 2.       Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 3.       Sprzedający może sam dokonać odbioru towaru od Konsumenta. Jeśli Sprzedający nie złoży Konsumentowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4.       W przypadku, gdy zwracany towar posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Konsumenta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Sprzedający jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.
 5.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
 •   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 •   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 •   w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sprzedającego do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •   dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •   zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •   świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •   dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

XI. PROMOCJE

 1.       Do sprzedaży prowadzonej w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub Promocją.
 2.       Każda wyprzedaż lub Promocja odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym. Sklep jest wyłączną własnością Sprzedającego.
 2.       W przypadku powstania ewentualnych sporów wynikających ze sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma prawo skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności za pośrednictwem właściwego rzecznika praw konsumenta lub inspekcji handlowej.
 3.       Śródtytuły znajdujące się w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
 4.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego Minimalnych wymagań systemowych. Odpowiedzialność Sklepu może być wyłączona lub ograniczona w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej.
 5.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za błędy powstałe przy obsłudze zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.
 6.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta lub też innych danych autoryzacyjnych Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy użytkowaniu adresu email i hasła do Konta Klienta.
 7.       Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sklepu wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.
 8.       Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co Regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.
 9.       W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 11.    We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów za pośrednictwem Sklepu można kontaktować się poprzez e-mail esklep@lepti.pl lub po numerem telefonu +48 696199189 – opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora.
 12.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 roku. 

Załączniki:

 1. Wzór odstąpienia od umowy
 2. Wzór protokołu reklamacyjnego