POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administrator Danych Osobowych:

   Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Grzegorz Antonow, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Antonow GRICORP, adres: ul. prof. Władysława Konopczyńskiego 12, 30-383 Kraków, NIP6762124991, REGON 120189295, który jest właścicielem sklepu internetowego Lepti.pl.

   Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

   Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w celu zapewniania, że przekazane mu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem. Skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@bozenakampa.pl

   Dane osobowe:

   Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzać tylko te dane, które zostaną mu przekazane dobrowolnie przez korzystającego ze sklepu www.lepti.pl w celach związanych z realizacją zamówień:

   • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres do faktury, adres do wysyłki, adres e-mail i   numer telefonu, NIP, REGON, data urodzenia,
   • informacje na temat płatności i historię płatności,
   • informacje na temat zamówień i reklamacji

  2. Miejsca przechowywania Danych osobowych i czas przetwarzania Danych osobowych:

   Zebrane dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

   Dostęp do Danych osobowych:

   Administrator Danych Osobowych nie przekazujemy Danych osobowych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. 

   Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem Danych Osobowych (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

   Podstawy prawne

   Dane osobowe są przetwarzane na mocy zawartej umowy sprzedaży, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego www.lepti.pl. Dane osobowe są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie przez Administratora Danych Osobowych usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, o ile taka zgoda zostanie przez niego pozyskana i zostanie wskazany cel (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nim ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a także wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

   Prawa osoby przekazującej Dane osobowe związane z przetwarzaniem tych danych.

   1.    Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów oferowanych przez lepti.pl jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   2.    Administrator Danych Osobowych respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargo do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
   3.    Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   4.    Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych w drodze pisemnej lub emailem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych przez niego gromadzonych i przetwarzanych. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   5.    Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

   ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

   1.    Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
   2.    Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
   3.    Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
   4.    Administrator Danych Osobowych przetwarza dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej jednak niż 10 lat.
   5.    Administrator Danych Osobowych zapewnia poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.
   6.    Administrator Danych Osobowych stosuje wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

   SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

 1.    Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
 •          formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej.
 •          kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z Administratorem Danych Osobowych.
 1.    Strona www.lepti.pl używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkownika strony www.lepti.pl.
 2.    Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
 •          sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika www.contactsales.pl do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 •          trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 1.    Pliki „cookies” stosowane są w celu:
 •          konfiguracji strony;
 •          realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;
 •          analizy i badań oglądalności;
 •          zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.
 1.    Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych. W plikach „cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników.
 2.    Pliki cookies zamieszone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem Danych Osobowych reklamodawców oraz partnerów.

 

Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze

obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne

czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej www.lepti.pl.